Privacy Policy

Terms of service

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท Ideapointer

เวอร์ชันล่าสุด: [1 มกราคม 2567่]

ขอบคุณที่เลือกใช้บริการของ Ideapointer! เราใส่ใจความเป็นส่วนตัวของคุณและมีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างสูง กรุณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อทราบถึงวิธีที่เราจัดการและปกป้องข้อมูลของคุณในกระบวนการให้บริการของเรา

1. ข้อมูลที่เราเก็บ

เราจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เราให้, เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ข้อมูลที่เราเก็บอาจรวมถึง:

  • ข้อมูลส่วนบุคคล: เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล, และหมายเลขโทรศัพท์
  • ข้อมูลทางธุรกิจ: เพื่อให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลการใช้บริการ: เช่น ประวัติการเข้าเว็บไซต์, การติดต่อกับทีมสนับสนุน, และข้อมูลการใช้งานอื่น ๆ

2. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อ:

  • ให้บริการที่คุณขอ
  • ปรับปรุงและพัฒนาบริการ
  • ติดต่อกับคุณเพื่อให้ข้อมูลทางธุรกิจ
  • ป้องกันการประพฤติมิชอบและการปลอมแปลง
  • ประเมินประสิทธิภาพของการโฆษณาและการตลาด

3. การเผยแพร่ข้อมูล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมาย, คำสั่งศาล, หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของเรา

4. ความปลอดภัยของข้อมูล

เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ โปรดทราบว่าไม่มีระบบการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นที่แท้จริง 100%

5. การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ในการขอเข้าถึง, แก้ไข, หรือลบข้อมูลของคุณที่เก็บไว้กับเรา ติดต่อเราที่ [ideapointer@hotmail.com]

6. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว กรุณาตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุด

7. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว, กรุณาติดต่อเราที่ [ideapointer@hotmail.com]


Although this Website may be linked to other websites, we are not, directly or indirectly, implying any approval, association, sponsorship, endorsement, or affiliation with any linked website, unless specifically stated herein.

You should carefully review the legal statements and other conditions of use of any website which you access through a link from this Website. Your linking to any other off-site pages or other websites is at your own risk.

Website may use cookies to personalize and facilitate maximum navigation of the User by this site. The User may configure his / her browser to notify and reject the installation of the cookies sent by us.